KONTINGENT
Indbetaling af kontingent:
Regnr.: 9336
Kontonr.: 3360634549

 

 

Velkommen
 

Hobro Dragonforening 85 års jubilæum

På byens daværende Grand Hotel blev Hobro Dragonforening den 9. maj 1930 stiftet under navnet ”Rytterforeningen for Hobro og Omegn”, og foreningen kan dermed i år fejre sit 85 års jubilæum.
Foreningen, der i jubilæumsåret tæller ca. 35 medlemmer, har aldrig trukket de helt store overskrifter, men har i stedet koncentreret sig om en stabil, fredelig og venskabelig eksistens i et hyggeligt og humørfyldt miljø.   
Netop disse dyder harmonerer fint med idealerne i foreningens vedtægter, der som noget helt enestående ikke er ændret en eneste gang i sit 85-årige liv. En tilsnigelse er dog, at man på vedtægternes forside har anbragt et stempelaftryk af det mere tidssvarende navn Dragonforeningen for Hobro og Omegn, som  siden  er blevet  til  Hobro Dragonforening. 
For at genopfriske det lidt højtidelige sprogbrug gengives her et par sentenser fra vedtægterne, og navneord skrives naturligvis med stort begyndelsesbogstav:
 ”Foreningen, der beholder Hjemsted i Hobro, er upolitisk, og der må naturligvis ikke drøftes Politik ved dens Møder og  Sammenkomster.”
”Er eller bliver et Medlem straffet for en i den offentlige Mening vanærende Handling, vil han af Bestyrelsen straks være at udslette af Foreningen og kan ikke senere optages.”
”Medlemskontingentet fastsættes til 6 Kr. årligt” og ”uformuende Medlemmer kan af Bestyrelsen fritages for at betale Kontingent”.
”Endvidere indbetales ved Optagelse 2 Kr. for hvilken erholdes Emblem og Love”. 
Bestyrelsen har ansvaret for, at ”den gode Tones Overholdelse i alle Henseender følges”.
”Kassereren m å kun have en Kassebeholdning på 50 Kr.” og ”Foreningens Bestyrelse har til enhver Tid Ret til at efterse Foreningens Midler og Regnskab”.
I jubilæumsåret består bestyrelsen af formand Bent Ove Sørensen, kasserer Vagn Jensen, Gert Nielsen og Niels Erik Borup Poulsen samt den p.t. sygemeldte sekretær Heinrich Hougaard. Suppleant er Ejvind Møller, og  Per Sand er ”pressechef”.
Jubilæet fejres på restaurant Bramslev Bakker lørdag, den 9. maj, hvor også foreningens ordinære generalforsamling forinden afholdes.   

 
GENERALFORSAMLING
Afdelingen har afholdt generalforsamling på Rest. Bramslev Bakker.
Som afløser for Leif Christensen valgtes Bent O. Sørensen som ny formand. Kasserer Vagn Jensen blev ligesom Gert Nielsen genvalgt og udgør sammen med Niels Erik Bent Borup Poulsen og Heinrich Houmøller bestyrelsen.
25-Års nål
Jørn Jensen modtog foreningens 25-års nål.
Flotte gevinster til Amerikansk lotteri
Karen viser stolt de fine gevinster frem.
 
Stiftet 09. maj 1930

BESTYRELSE
FORMAND:
Gert Nielsen
Nørregade 1, K
9632 Møldrup
Tlf.: 61 11 36 48
E-mail: marenoggert@gmail.com
 
NÆSTFORMAND:
Ejvind Møller
Højagerparken 3
9500 Hobro
Tlf.: 21 96 52 67
E-mail:
 
KASSERER:
Vagn Jensen
Ardenvej 23
9510 Arden
Tlf.: 98 56 51 41
Mobil: 25 74 52 97
E-mail:
 

SEKRETÆR:
Jens S. Damgaard
Skivevej 111
9500 Hobro
Tlf.: 21 40 47 13
E-mail:

 
BESTYRELSESMEDLEM:
Niels Erik Borup Poulsen
Storemosevej 18
9510 Arden
Tlf.: 98 56 62 51
Mobil: 40 61 62 51
E-mail:
 
 
 
 
 
Template/Design by VillageMedia