Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Love for Danske Dragonforeningers Sammenslutning
LOVE FOR DANSKE DRAGONFORENINGERS SAMMENSLUTNING

§1

SAMMENSLUTNINGENS NAVN:

DANSKS DRAGONFORENINGERS SAMMENSLUTNING (forkortet DDS)

§ 2

SAMMENSLUTNINGENS FORMÅL ER:

• At medvirke til at skabe og bevare en nær forbindelse og samhørighed mellem Jydske Dragonregiment og det personel, der forretter / har forrettet tjeneste ved regimentet.

• Under devisen ”EN GANG DRAGON – ALTID DRAGON” skal sammenslutningen arbejde for at skabe ”DRAGONÅND”.

• At repræsentere Dragonforeningerne i DANSKE SOLDATERFORENINGERS LANDS RÅD.

• At repræsentere Dragonforeningerne ved mindehøjtideligheder, ved jubilar- og soldaterstævner ved eget og andre regimenter samt ved ligesindede organisationers og foreningers større ar rangementer.

• At styrke sammenholdet mellem de enkelte Dragonforeninger.

• Forestå udgivelsen af ”Dragonen”, der er medlemsblad for DDS.

• At øge kendskabet og interessen for Dragonmuseet.

• At hjælpe hjemsendte Dragoner med job- og uddannelsestilbud.

§ 3

MEDLEMMER:

I sammenslutningen kan optages Dragonforeninger. Hver forening er suveræn inden for sit område med selvstændige love og økonomi. Endvidere kan lokale foreninger optage gæstemedlemmer, nationale som internationale, såfremt de pågældende har forrettet militærtjeneste. Gæstemedlemmer kan ikke opnå stemmeret.

§ 4

LEDELSE:

Sammenslutningen ledes af et præsidium, der består af 7 medlemmer:
1 præsident
1 vicepræsident
5 præsidiemedlemmer. (Præsidiet konstituere sig med kasserer og sekretær).

Præsidiet er beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer er til stede, heraf præsident eller vicepræsi dent.

Ved stemmelighed er præsidentens (vicepræsidentens) stemme afgørende.

Præsidiet kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

I tilfælde af præsidentens forfald, indtræder vicepræsidenten i præsidentens sted indtil næste repræsentantskabsmøde.

Ingen medlemmer af præsidiet får honorar, men for deltagelse i præsidiemøder, samt præsidentens særlige pålagte rejseopgaver, kan der udbetales befordringsgodt gørelse.

DDS´s regnskabsår er kalenderåret.

§ 5

REPRÆSENTANTSKABET:

Repræsentantskabet er sammenslutningens højeste myndighed og er sammensat af præsidenten, vicepræsidenten og 2 repræsentanter for hver tilsluttet forening.
Der kan stemmes ved fuldmagt, forudsat at foreningen i forvejen er personligt repræsenteret ved repræsentantskabsmødet.
Kun repræsentanter er valgbare til præsidiet, dog kan præsidenten og vicepræsidenten vælges uden for repræsentantskabets kreds og de har en stemme hver i repræsentantskabet.
Senest 2 uger efter afholdt generalforsamling, meddeler hver tilsluttet forening til præsidiet, hvem der repræsenterer foreningen og hvem der er suppleanter.

§ 6

REPRÆSENTANTSKABSMØDER:

Repræsentantskabet afholder ordinært repræsentantskabsmøde hvert år i marts/april måned i Holstebro med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Præsidenten aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af præsidium:

• Præsident ulige år
• Vicepræsident lige år
• 3 præsidiemedlemmer lige år
• 2 præsidiemedlemmer ulige år
• 2 suppleanter til præsidiet hvert år
• 2 revisorer én hvert år
• 1 revisorsuppleant hvert år

7. Orientering om Dragonmuseet.
8. Eventuelt.

Alle forslag/indstillinger til valg til præsidium skal tilstilles dirigenten. Valg skal foregå skriftlig, når blot 2 repræsentanter fremsætter ønsker herom.

Alle afgørelser på repræsentantskabsmøderne træffes ved simpel stemmeflertal, dog kræves der ved vedtægtsændringer og opløsning 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede.

Repræsentantskabet indkaldes skriftlig / e-mail til hver enkelt dragonforening, senest 4 uger før mø dets afholdelse.

Indkaldelsen skal være bilagt præsidiets beretning og revideret regnskab.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være præsidiet i hænde senest 7 hverdage før mødets afholdelse.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtig, når mødet er lovligt indvarslet.

Senest 1 uge før mødets afholdelse, meddeler de tilsluttede foreninger til præsidiet om deltagelse i mødet.

Den enkelte forening er selv ansvarlig for afholdelse af udgifterne ved repræsentanternes deltagelse i mødet.

§ 7

EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE:

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes, når præsidiet finder det påkrævet eller når 1/3 af repræsentanterne indsender skriftlig begæring herom.

For mødets lovlige indvarsling gælder tilsvarende regler som for ordinært repræsentantskabsmøde.

Forslag/beslutninger, som præsidiet anser for uopsættelige kan afgøres ved skriftlig urafstemning
af repræsentanterne. Et således vedtaget forslag gælder kun til næste ordinære repræsentantskab smøde, hvor det genfremsættes af præsidiet.

§ 8

FORRETNINGSORDEN:

Præsidiet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 9

KONTINGENT:

Hver tilsluttet forening indbetaler hvert år inden den 10. februar et kontingent pr. medlem i foreningen pr. 01. januar det pågældende år.

Kontingentet fastsættes hvert år på det ordinære repræsentantskabsmøde for det følgende ka-
lenderår.

§ 10

Sammenslutningen er medlem af
DANSKE SOLDATERFORENINGERS LANDSRÅD.

DDS betaler DANSKE SOLDATERFORENINGERS LANDSRÅD et kontingent inden udgangen af februar måned. Kontingentet beregnes efter ental medlemmer pr. 01. januar det pågældende år.

§ 11

OPLØSNING:

Forslag om DDS´s opløsning skal meddeles og vedtages som en vedtægtsændring, dog at vedta gelse skal ske på to repræsentantskabsmøder, afholdt med mindst to ugers mellemrum.

Ved opløsning bestemmer repræsentantskabet, hvorledes man skal forholde sig med DDS´s arkiv samt de af DDS´s administrative midler.

§ 12

Disse love er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 27. marts 2004 og erstatter love af 24. marts 2001.

Ændret på repræsentantskabsmødet den 22. marts 2014.

K. C. Olsen Arne H. Rindom
dirigent præsident


 

Danske Dragonforeningers Sammenslutning (DDS) er en sammen-slutning af dragonfor-eninger, hvis medlem-mer forretter eller har forrettet tjeneste ved Jydske Dragonregiment (JDR).


 

 
Template/Design by VillageMedia