Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Velkommen

Hyggeaften med generalforsamling den 31 – 03 – 2017.

Vi mødtes i Særslevs Skytteforenings lokaler klokken 17:00.
Hvor vi startede med 1 minuts stilhed til minde for de Dragoner der var gået bort

Derefter var der kaffe og lagkage, hvorefter vi startede med skydningen og
resultaterne blev på.
Kuvert Marianne
10 delt ringskive
Kampvogn. Nr. 1 Aase, nr. 2 Bente


 Dragon Poul Jørgensen & Dragon Mogens Poulsen

Da ikke flere ønskede at skyde og inden vi begyndt at nyde de medbragte klem-
mer, overrakte formanden 60 års tegn til dragonerne Poul Jørgensen og Mogens
Poulsen hvorefter vi hyggede os under spisningen, den forløb rigtig godt med
en meget fin stemning. Efter denne vellykkede spisning gik dragonerne til gene-
ralforsamling og dragonesserne fortsatte med hygge.


ODENSE DRAGONFORENINGS GENERALFORSAMLING.

Formanden bød velkommen og bad om forslag til dirigent, Niels-Henning Høvsgaard blev foreslået, da der ikke var andre forslag blev Niels-Henning valgt.
Niels-Henning kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og
at Dagsordenen var ifølge foreningens vedtægter.
Punkt 1. Valg af dirigent, Punkt 2. Beretning, Punkt 3. Regnskab. Punkt 4. Indkomne forslag, Punkt 5. Valg, og Punkt 6. Eventuelt.
Da Punkt. 1. Var overstået gav dirigenten ordet til formanden for bestyrelsens beretning.
Punkt. 2. Beretning. Foreningen har siden sidste generalforsamling deltaget i
4. maj arrangement i Ansgar anlæg, været til Peter B. Rasmussens, og Poul Jørgensens 80 års fødselsdage samt deltaget i Jens P. Nielsens bisættelse.
Foreningen har deltaget i 4 Præsidiemøder, Repræsentantskabsmøde, Åbent hus og Jubilarstævne i Holstebro.
Han oplyste at Ole Clausen er ny Præsident for DDS, Rasmus Renzt er ny Næst-
formand, Flemming Kristensen er indtrådt i præsidiet, i stedet for Teddy Bør-
gesen der ønskede at udtræde. Teddy fortsætter med at fotografere for DDS.
og han fortsætter også med arbejdet med Dragonen.
Formandens beretning blev godkendt.
Punkt. 3. Regnskab. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der viste et
lille overskud. Da ingen havde indvending til regnskabet blev dette godkendt.
Punkt. 4. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.
Punkt. 5. Valg. På valg til bestyrelse var Søren Rostrøm, Mogens Ormhøj og Mogens Olsen. Bestyrelses suppleant Jørgen Tange. Revisor Ove L. Pedersen for 1 år alle blev genvalgt. Som ny Revisor valgtes Mogens Poulsen for 2 år.
Punkt. 6. eventuel. Poul Jørgensen havde en sjov ting med, en rejseplan for
” konebussen ” til Det danske kommando i Tyskland, hvor hans kæreste var med.
Se den medfølgende rejseplan og forklaringen til konebussen.
Foreningens sommertur er fastsat til fredag den 25. august.
Vi mødes til morgenkaffe ved Munkebo havn på Kertemindevejen over for Munkebo kro klokken 09:30 derefter besøger vi Ladby Vikingemuseum.
Der vil blive arrangeret spisning klokken ca. 13:00 for egen regning.
Seneste tilmelding den 18. august til formanden telefon 2168 8428 eller mail
sp-z@hotmail.com
Da ikke flere ønskede ordet, takkede formanden forsamlingen og ønskede alle en god sommer.
Derefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Efter generalforsamlingen hyggede Dragoner og Dragonesser sig sammen.

Referat. Niels-Henning Høvsgaard


MED "KONEBUS" TIL ITZEHOE.

 

 


 
 

 
 
Stiftet 01. marts 1903

BESTYRELSE
FORMAND:
Søren P. Rostrøm
Hessum Bygade 46
5450 Otterup
Tlf.: 65 94 32 24
Mobil: 21 68 84 28
E-mail:
NÆSTFORMAND:
Niels-Henning Høvsgaard
Munkemaen 369
5270 Odense N.
Tlf.: 66 18 85 15
Mobil: 40 29 71 15
E-mail:
KASSERER:
John Guld
Slagstrupvej 10, Særslev
5471 Søndersø
Tlf.: 64 84 14 22
Mobil: 25 31 95 61
E-mail:
 
BESTYRELSESMEDLEM:
BESTYRELSESMEDLEM:
Mogens Ormhøj
Flytterupgyden 1
5471 Søndersø
Tlf.: 64 83 18 09
Mobil: 30 94 31 39
E-mail:
 
BESTYRELSESMEDLEM:
Mogens Olsen
Columbinevej 12
5270 Odense N.
Tlf.: 65 95 53 46
Mobil: 20 10 34 46
E-mail:
 

 
 
Template/Design by VillageMedia